Gedragscode Schoonmaakbranche. Samen voor een schone zaak.

Gedragscode Schoonmaakbranche


De aanleiding

Het jaar 2010 was nog maar koud begonnen, toen 1.400 schoonmakers begonnen aan de langste staking in Nederland sinds 1933. De schoonmakers eisten betere arbeidsvoorwaarden en – misschien nog wel belangrijker – meer respect.

In het zoeken naar oorzaken kwam veel boven tafel: de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun superieuren en de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Te lang draaide het bij de aanbesteding van schoonmaakwerk enkel en alleen om kostenverlaging, waardoor andere belangrijke aspecten zoals de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden op de achtergrond kwamen.

Na de stakingen kwamen werkgevers (OSB), vakbonden, opdrachtgevers en overheid tot de conclusie dat het tijd is voor verandering. In een gezamenlijke commissie met vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie OSB, NS, Schiphol, VMS, FMN, vakorganisaties FNV en CNV, ROC de Friesche Poort, Erasmus MC en de Rijksoverheid kwamen zij tot de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een gedragscode voor de schoonmaakbranche.

De code heeft als doel de marktverhoudingen in de branche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. In de code staat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Verantwoord uitbesteden en werk aannemen in de schoonmaakbranche hoort daarbij.

OSB en al haar leden nemen deze code zeer serieus. Samen staan we voor kwaliteit en naleving van de code zorgt ervoor dat we dit ook waar kunnen maken. Als OSB gaan we er dan ook streng op toezien dat de afspraken uit de code worden nageleefd. De code en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen leggen we vast in het OSB-Keurmerk, een label dat alle partijen gegarandeerde kwaliteit biedt. Leden die zich niet houden aan de afspraken spreken we aan op hun gedrag. Bij herhaling worden leden geroyeerd. Twee keer geel is rood!

Door ons te houden aan de code ontstaat een hechtere relatie tussen klanten en schoonmaak- en glazenwasbedrijven en gegarandeerde kwaliteit van het werk. Daar gaan we als OSB-leden voor!

De commissie ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ zal blijven bestaan. Zij gaat erop toezien dat alle partijen zich aan de gedragscode houden. In het algemeen zal de commissie de code actief uitdragen en ondertekening zoveel mogelijk stimuleren. De commissie zal goede en slechte voorbeelden van marktgedrag laten zien. Ook niet OSB-leden komen daarbij aan bod. Dit moet op termijn leiden tot gedragsverandering in onze markt.


Wat betekent de code voor opdrachtgevers?

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de omstandigheden waaronder het verricht wordt. Met het naleven van de code bevordert u dat de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk worden toegepast. Dit kunt u doen door:

Stuur op kwaliteit

 • Stuur bij het aanbestedingsproces op het gunningcriterium ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ en niet op ‘de laagste prijs’.
 • Breng de prijs in evenwicht met de kwaliteit die u verlangt.
 • Controleer de contractafspraken en kijk of ze nageleefd worden.

Stuur op betrokkenheid

 • Heb minimaal eenmaal per jaar contact met uw schoonmaakbedrijf en de schoonmakers en bespreek daarbij de werkinhoud en de werkomstandigheden.
 • Uw organisatie voldoet ongetwijfeld aan alle veiligheidseisen en u stelt dezelfde eisen aan het schoonmaakbedrijf waarmee u werkt.

Stuur op respect

 • Zie er op toe dat uw medewerkers de schoonmakers met respect bejegenen.
 • Verleen toegang aan vakbondsvertegenwoordigers en ben voor hen aanspreekbaar.


Wat betekent de code voor opdrachtnemers/werkgevers?

Als werkgever wilt u het beste voor uw mensen, uw klanten en voor uzelf. De code is erop gericht om bij alle betrokken partijen het beste naar boven te halen. Als OSB-leden zijn we samen verantwoordelijk voor het niveau van de professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche. Niet sturen op eigen belang maar op gemeenschappelijk belang. Voor een gezonde marktontwikkeling waarin we verantwoordelijk met elkaar omgaan. Met het naleven van de code zetten we als OSB-leden de stap naar betere arbeidsverhoudingen, maar ook naar een hechtere relatie met uw klanten en een grotere tevredenheid over de kwaliteit van uw werk.

De code leeft u na door zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te zijn:

Zorgvuldig zijn

 • U houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Arbeid Vreemdelingen en de CAO in het schoonmaak- en glazenwasserbedrijf.
 • U zet al uw kennis, ervaring en capaciteit in bij de uitvoering van de opdracht. U maakt de opdrachtgever duidelijk wat hij mag verwachten en legt de afspraken schriftelijk vast.
 • Over veranderingen communiceert u helder en open met zowel medewerkers als gebruikers en opdrachtgevers. U confronteert uw medewerkers niet met onduidelijkheden of onhaalbaarheden in de werkuitvoering.
 • Bij contractswisseling geldt na gunning een termijn van minimaal twee maanden. Hierdoor is het bedrijf dat de opdracht verliest, en het bedrijf dat de opdracht verkrijgt, in staat om de wisseling op sociale wijze volgens CAO en andere relevante regelgeving vorm te geven.

Sociaal zijn

 • U gaat op een verantwoorde wijze om met de belangen van uw werknemers. Zo discrimineert u bijvoorbeeld niet bij de werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Verder is uw beleid gericht op individuele aandacht voor de belangen en interesses van uw medewerkers. Uitgangspunt is een respectvolle bejegening.
 • U zorgt ervoor dat uw organisatie goed is toegerust voor coachend leidinggeven aan uitvoerend personeel. Bij werving en selectie van leidinggevend personeel geeft u bijzondere aandacht aan vakinhoudelijke kwaliteit, een sociaal karakter en een hanteerbare span of control.
 • U stimuleert de opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers. De prioriteit ligt daarbij op de basisopleiding voor het vak, de opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining.
 • U voert een actief gezondheids- en veiligheidsbeleid. Daarbij is het van belang dat u de risico-inventarisatie en –evaluaties van uw bedrijf goed afstemt op die van uw opdrachtgever. Voor een effectief veiligheidsbeleid is de CAO Arbo voor het schoonmaak- en glazenwasserbedrijf leidend.
 • Indien nodig spreekt u de opdrachtgever aan op goede arbeidsomstandigheden, waaronder fatsoenlijke verblijfsruimtes.

Transparant zijn

 • Uw offertes zijn degelijk onderbouwd op basis van een verantwoorde en controleerbare normstelling. U hanteert realistische prijzen.
 • U brengt uw offerte pas uit nadat u over voldoende informatie beschikt. Zo toetst u of de leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden voldoen aan de eisen die in deze code zijn opgenomen.
 • U respecteert het recht van uw medewerkers om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers. U staat open voor overleg en bevordert een goede medezeggenschap.

Controleerbaar zijn

 • U staat toe dat opdrachtgevers controleren of u de code wel naleeft. Daarbij gaat het vooral om medewerking en het verstrekken van alle benodigde informatie voor controle op de juistheid van de door u aangeleverde informatie (inclusief cijfermateriaal) ter onderbouwing van de offerte. Controles kunnen zowel tijdens het inkoopproces als tijdens de looptijd van de overeenkomst plaatsvinden.


Wat betekent de code voor schoonmakers?

Als schoonmaker ben je betrokken bij het wel en wee van het bedrijf waar je werkt. De kerwaarden zijn: vakkundig en betrokken. Door de code na te leven, draag je daar zelf ook aan bij. Zo heb je als vakman of vakvrouw je eigen verantwoordelijkheid.

Vakmatig

 • Je toont inzet en levert de afgesproken kwaliteit, effectief en efficiënt. Zo werk je mee aan de ontwikkeling van een positief beeld van je beroepsgroep.
 • Je bent bereid de basis (vak) opleiding te volgen. Verder beheers je de Nederlandse taal in woord (tot ten minste A2-niveau) en geschrift (tot ten minste A1-niveau) en indien nodig volg je hiervoor een opleiding. Je blijft investeren in je vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je houdt je aan alle veiligheidsregels en neemt de ARBO-regels in acht. Ook werk je mee aan werkdruk- en medewerker tevredenheidonderzoek en aan programma’s die de gezondheid en inzetbaarheid bevorderen.
 • Je houdt je aan de beleids- en gedragsregels van de bedrijven waar je werkt.

Betrokken

 • Je hebt een positieve werkhouding en voelt je betrokken bij het bedrijf waar je in dienst bent, en bij het bedrijf waar je werkt. Je bent een goede collega en je zorgt dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt. Je toont teamgeest en hebt respect voor andere culturen en achtergronden.
 • Je mag je betrokkenheid tonen door je in te zetten als vakbondsvertegenwoordiger of OR-lid. Je behartigt dan de belangen van jezelf en je collega’s. Maar het betekent ook dat je op moet treden als je ziet dat collega’s zich niet aan de code houden.

 
Wat betekent de code voor makelaars?

Als makelaar of consultant vertegenwoordigt u een opdrachtgever of opdrachtnemer die haar verantwoordelijkheid neemt en beleidsmatig de richtlijnen van de code volgt. Van u verwachten ze dan ook dat u professioneel en transparant bent, zoals bijvoorbeeld omschreven in de gedragscode van de VMS.

Professioneel zijn

 • U biedt partijen in het proces van contractvorming een volledig afgewogen prijs-kwaliteit verhouding.
 • U voldoet aan de eisen van bekwaamheid als ‘gecertificeerd makelaar in schoonmaakdienstverlening’ en u bent erkend door een branchevereniging.

Transparant zijn

 • U bent objectief, transparant en onafhankelijk. U werkt voor slechts één opdrachtgever (u verdient dus niet dubbel aan een overeenkomst tussen bedrijf en opdrachtgever) en volgt de gedragscode van de branchevereniging. Bij alle procedures handelt u zorgvuldig, en u heeft geen belang bij de uitkomst van uw advies/uitslag van de kwaliteitscontrole.


Downloads

 
Wilt u reageren, heeft u vragen of wilt u een klacht neerleggen op basis van de code?

U kunt dan contact opnemen met de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. De commissie is te bereiken via www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met OSB via e-mail of telefoon. U kunt terecht bij het Hoofd Arbeidsvoorwaarden van OSB: Jan Kerstens, telefoonnummer (073) 648 38 50.

 

Informatie voor de pers

Met persvragen kunt u terecht bij de manager PR & Communicatie van OSB:
Melanie Klerx, telefoonnummer T (073) 648 38 50 of mobiel 06 – 201 38 105.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

OSB-ondernemer Karin van Elten trots op nominatie ‘Rotterdamse zakenvrouw 2019’

Met een personeelsbeleid zo helder als glas én een hart van goud voor zieke kinderen kun je niet onopgemerkt blijven in het Rotterdamse zakenleven. Wij zijn dan ook enorm trots op de nominatie van ons trouwe OSB-lid Karin van Elten (Glazenwasserij van Elten) als ‘Rotterdamse Zakenvrouw 2019.’ Hoog tijd voor een gesprek met deze maatschappelijk Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Bewogen 80-jarig bestaan voor Willemsen Schoonmaak

Vreugde en verdriet kenmerkten 2018 voor Theo Willemsen van Willemsen Schoonmaak. Een jaar waarin hij zijn broer verloor, zijn bedrijf 80 jaar bestond en hij zelf het 40-jarig jubileum bereikte. Theo Willemsen ontving tijdens de kerstbijeenkomst van Willemsen Schoonmaak de gouden OSB-speld uit handen van OSB-directeur Hanny van den Berg. Monique Wessels, adjunct-directeur van Willemsen Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Congres over verantwoordelijk marktgedrag

Op 5 maart jl. vond in Den Haag een congres plaats van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Namens OSB namen directeur Hanny van den Berg, voorzitter Piet Adema en hoofd arbeidsvoorwaarden Jan Kerstens deel. Het centrale thema van de middag was het meenemen van kwaliteit als criterium bij de inkoop van zaken als bijvoorbeeld schoonmaakdiensten. Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Pensioenfonds zal deelnemers duidelijk voorlichten

Het Pensioenfonds voor de schoonmaak- en glazenwasserssector zal werknemers en gepensioneerden tijdig en helder duidelijk maken wat zij kunnen verwachten met betrekking tot hun pensioen. Alles is erop gericht mensen niet voor onverwachte verrassingen te plaatsen. Dat zegt OSB in een reactie op een vraaggesprek in Servicemanagement van 6 maart met twee bestuurders van het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuw OSB lid Augias: ‘Zichtbaar maken hoe belangrijk onze medewerkers én klanten voor ons zijn.’

OSB verwelkomt Augias als nieuw lid van de vereniging! Augias is een overzichtelijk, wendbaar familiebedrijf. Daardoor spelen ze snel in op wensen van de klant en veranderingen in de markt. Carl en Maurits Timmermans vormen de directie, al vinden zij dat zelf geen prettig woord. Hun gedeelde visie op het ondernemerschap is helder: “Als ondernemer Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuw OSB lid B Flex Cleaning: ‘Het grote voordeel van het OSB-Keurmerk is meer en beter opvallen in aanbestedingstrajecten.’

OSB heet B Flex Cleaning, gevestigd te Almere, van harte welkom als nieuw lid van de vereniging! Nasima Ouamar en Ibrahim el Bachiri leggen uit waarom ze kozen voor OSB: ‘Het grote voordeel van het OSB-Keurmerk is meer en beter opvallen in aanbestedingstrajecten en serieuzer worden genomen door klanten. Het doel is door kwaliteitsuitstraling met Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

‘Imagoverbetering helpt onze branche in de toekomst’

Brabant In- en Exterieurverzorging B.V. uit Waalwijk werd in 1991 opgericht door Hans Schwartzmans. Hij begon met een paar interieurverzorgsters. Nu heeft is het bedrijf 160 man personeel. Naast schoonmaakonderhoud zijn ze ook gespecialiseerd in vloer- glas- en gevelreiniging, reiniging na oplevering en specialistische werkzaamheden zoals het reinigen van lamellen en zonwering. In gesprek met Lees meer…

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Ook ontwerp ik uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om de OSB-leden te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.

Plaats een reactie Lees verder →

Problemen bij aanleveren pensioen? OSB helpt.

Regelmatig ontvangen wij berichten van leden dat de aanlevering van de opgave loon en premie voor het pensioen van de werknemers niet goed gaat. Niet altijd lukt het om deze opgave goed aan te leveren, door bijvoorbeeld foutmeldingen en uitval. Dat levert frustratie en vertraging op in de aangifte, met mogelijk opgelegde nota’s als gevolg. Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Toekomst Schoonmaakbedrijven B.V. uit Schijndel verzorgt glasbewassing ‘Vanderlande’ in Veghel

‘Glazenwassers zorgen dat megaklus op rolletjes loopt.’ 10 etages, 6000 m² glas in een 50 m hoog gebouw. Dat is niet zomaar gewassen. Vijf tot zeven glazenwassers zijn 1,5 week bezig om alle glazen van het indrukwekkende gebouw bij Vanderlande – marktleider bagagebanden op vliegvelden en leverancier van procesoplossingen voor grote warenhuizen – in Veghel te wassen. Hans Lees meer…

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Ook ontwerp ik uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om de OSB-leden te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.

Plaats een reactie Lees verder →

Vrouwelijke glazenwasser van OSB-lid Nellen Schoonmaakdiensten in VROUW

In de weekendbijlage van de Telegraaf, VROUW, stond op 19/20 februari een mooi artikel over een vrouwelijke glazenwasser, werkzaam bij OSB lid Nellen Schoonmaakdiensten. Nicole van der Ven (30) vertelt over haar ervaring met het glazenwassersvak. ‘Vaak zie je mensen wel kijken: huh, een vrouw?’ Klik hier voor het artikel in VROUW Auteur Marga van NeervenCoördinator Lees meer…

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Ook ontwerp ik uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om de OSB-leden te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.

Plaats een reactie Lees verder →

Code Verantwoordelijk Marktgedrag bewezen effectief

Resultaten van een enquête, uitgezet onder 1.000 organisaties, onderbouwen de effectiviteit van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. 60% van de respondenten geeft aan verbeteringen te zien in de manier waarop aanbestedingen worden uitgezet en contracten worden gemanaged. Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is tevreden met deze resultaten en gaat de enquête jaarlijks herhalen om de effecten van Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →